ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY VERKLARING
* Waar zorgverlener staat geschreven kan ook begeleider worden gelezen.

1. ALGEMEEN
ARTIKEL 1 – Definities
Cliënt:
de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij MENS!
Vertegenwoordiger:
de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt of, indien er geen wettelijke
vertegenwoordiger is, de natuurlijke persoon die door de cliënt persoonlijk is gemachtigd
in zijn plaats op te treden.
Zorgaanbieder:
rechtspersoon die zorg verleent, gefinancierd op grond van de Wet Langdurige Zorg (WLZ), of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) al dan niet in combinatie met particulier gefinancierde zorg en/of aanvullende diensten.
Indicatiebesluit:
het besluit van een indicatieorgaan waarbij is vastgelegd of en zo ja, naar welke aard,
omvang en duur een zorgvrager in aanmerking komt voor een zorgaanspraak op grond
van de WLZ of WMO.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de cliënt en MENS!
gesloten overeenkomst (hierna te noemen de overeenkomst) met
betrekking tot zorg zonder verblijf.
2. Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.

ARTIKEL 3 – Bekendmaking algemene voorwaarden
1. MENS! overhandigt de algemene voorwaarden aan de cliënt
voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de overeenkomst.
2. Op verzoek van de cliënt licht MENS! de algemene voorwaarden
mondeling toe.

ARTIKEL 4 – Afwijking van de algemene voorwaarden
MENS! kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat
uitdrukkelijk is overeengekomen met de cliënt en de afwijking niet in diens nadeel is.
Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 5 – Duidelijke informatie
1. Steeds als MENS! de cliënt informatie verschaft, doet hij dit op een
voor de cliënt geschikt niveau en vergewist hij zich ervan dat de cliënt de
informatie heeft begrepen.
2. Als MENS! de informatie elektronisch verschaft vergewist hij zich ervan
of de cliënt deze informatie kan ontvangen.
3. Indien het belang van de cliënt dit vereist dient MENS! de betreffende
informatie te verstrekken aan de vertegenwoordiger van de cliënt.
4. MENS! zorgt ervoor dat de cliënt of diens vertegenwoordiger gedurende
de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor hem
relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 6 – Bevoegdheden van de vertegenwoordiger.
De vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de cliënt uit hoofde van deze
algemene voorwaarden voor zover de cliënt wilsonbekwaam is en voor zover de
vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet of de persoonlijke
schriftelijke machtiging door de cliënt.

2. INFORMATIE
ARTIKEL 7 – Keuze-informatie
1. MENS! zorgt ervoor dat hij die informatie beschikbaar heeft die het
voor de cliënt mogelijk maakt een goede vergelijking te maken met andere
zorgaanbieders, teneinde een weloverwogen keuze te kunnen maken.
2. MENS! zorgt ervoor dat de in het vorige lid bedoelde informatie
beschikbaar is op de website, in brochures of in ander schriftelijk materiaal.

ARTIKEL 8 – De intake
1. Voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst biedt MENS!
de cliënt (mondelinge of schriftelijke) informatie aan over tenminste de volgende
punten:
a. de vormen van zorg die MENS! kan bieden, de gevolgen van een
nieuwe indicatie als deze lichtere of zwaardere zorg noodzakelijk maakt en
de mogelijkheid van beëindiging vóór afloop van de indicatie als de zorg
niet langer nodig is;
b. de procedure ter verkrijging van een nieuwe indicatie, de mogelijkheid dit
door MENS! te laten doen en de gevolgen daarvan;
c. het doorgeven van een contactpersoon en de mogelijkheid tot het
aanstellen van een vertegenwoordiger en de wettelijke regels die daarop
betrekking hebben;
d. de procedure rond het opstellen van een zorgleefplan;
e. sleutelbeheer;
f. de bereikbaarheid van de organisatie in geval van een noodsituatie;
g. waar de cliënt aan moet voldoen om de zorgverleners en andere personen
werkzaam bij of in opdracht van MENS! in staat te stellen te
werken conform de regelgeving met betrekking tot
arbeidsomstandigheden;
h. de mogelijkheid om wensen van de cliënt te honoreren;
i. de wettelijke mogelijkheden van inspraak, de collectieve
medezeggenschapsmogelijkheden en de manier waarop hieraan invulling is
gegeven inclusief de contactgegevens van het medezeggenschapsorgaan;
j. de klachtenregeling;
k. deze algemene voorwaarden;
l. indien van toepassing de instructies voor eventuele zorgverlening op
afstand;
m. het privacy beleid;
n. het medicatie beleid.

2. Als de cliënt ten tijde van het laatste gesprek vóór de totstandkoming van de
overeenkomst nog niet beschikt over een indicatiebesluit, verklaart hij schriftelijk
dat een indicatiestelling is aangevraagd.
3. De cliënt informeert MENS! meteen indien hij zorg van andere
zorgaanbieders ontvangt.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
ARTIKEL 9 – Totstandkoming overeenkomst
1. MENS! doet op basis van de intake een aanbod aan de cliënt
De overeenkomst bevat in ieder geval:
2. een verwijzing naar de geïndiceerde zorg;
3. een bepaling dat het op te stellen begeleidingsplan onderdeel uitmaakt van de
overeenkomst;
3e. een regeling betreffende toestemming voor gebruik van gegevens van de
cliënt voor verplichte meting van zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren en
controles zoals verlangd wordt bij contracteren van gemeenten / zorgkantoor in
overeenstemming met de geldende regels;
4. een kopie van deze Algemene Voorwaarden.

4. BEGELEIDINGSPLAN
ARTIKEL 10 – Totstandkoming van het begeleidingsplan.
MENS! stelt in samenspraak met de cliënt een begeleidingsplan op.
1. MENS! biedt de cliënt ondersteuning aan bij het overleg over het zorgleefplan.
2. Uiterlijk zes weken na aanvang van de zorgverlening legt MENS! het
overeenkomstig lid 1 opgestelde begeleidingsplan ter instemming voor aan de cliënt.
3. Het begeleidingsplan wordt van kracht na instemming van de cliënt. MENS!
en de cliënt ondertekenen het begeleidingsplan. Het ondertekende begeleidingsplan blijft
gedurende de looptijd van de overeenkomst ter beschikking van de cliënt.

ARTIKEL 11 – Doel en inhoud van het begeleidingsplan
1. Het begeleidingsplan heeft tot doel de kwaliteit van leven van de cliënt te
ondersteunen en sluit zoveel mogelijk aan bij diens persoonlijke wensen en
mogelijkheden.
2. Het begeleidingsplan beschrijft de gezondheidssituatie van de cliënt ten gevolge van
diens aandoeningen, de prognoses daarvan en de daarmee samenhangende
risico’s voor diens gezondheid en welzijn, de met de cliënt afgesproken vormen
van zorg en, indien er sprake is van verpleegkundige handelingen, de uit te voeren
verrichtingen.
3. In het begeleidingsplan wordt in ieder geval vastgelegd:
– wie binnen de organisatie van MENS! het vaste aanspreekpunt is
voor de cliënt;
– de momenten van evaluatie van het zorgleefplan.

ARTIKEL 12 – Naleving van het zorgleefplan
1. MENS! voert de zorg uit volgens de afspraken in het begeleidingsplan.
2. Als MENS! afgesproken zorg niet conform het begeleidingsplan kan
verlenen, stelt MENS! de cliënt daarvan meteen in kennis. Als de cliënt
afgesproken zorg niet conform het begeleidingsplan kan ontvangen, stelt de cliënt de
MENS! daarvan meteen in kennis.
3. Het begeleidingsplan wordt minimaal een keer per jaar in samenspraak met de cliënt
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De cliënt kan gemotiveerd verzoeken om
tussentijdse evaluatie. De evaluatie en de bijstellingen worden schriftelijk
vastgelegd. De eerste evaluatie vindt plaats binnen zes maanden na instemming
van de cliënt met het begeleidingsplan, of zoveel eerder als nodig is.
4. Indien tussentijds afwijking van het begeleidingsplan noodzakelijk is, is toestemming
van de cliënt vereist, tenzij de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt,
omdat onverwijlde afwijking van het begeleidingsplan kennelijk nodig is teneinde
ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen.
5. MENS! instrueert individuele zorgverleners over de rechten van de
cliënt ten aanzien van zijn begeleidingsplan en stelt de cliënt hiervan op de hoogte.
6. Als de cliënt voor een bepaalde periode of bepaald moment geen zorg of diensten
wenst te ontvangen, meldt de cliënt dit uiterlijk 48 uur van tevoren aan de
zorgaanbieder. Doet hij dit niet, dan kan MENS! kosten in rekening
brengen aan de cliënt, tenzij de cliënt kan aantonen dat hij als gevolg van
overmacht niet in staat was zich tijdig af te melden. Deze kosten zijn niet hoger
dan de aantoonbaar gemaakte kosten met een maximum van het gecontracteerde
tarief voor de geïndiceerde zorg.

5. PRIVACY
ARTIKEL 13 – Algemeen
1. Voor de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens geldt onverkort hetgeen is bepaald in
de Wet bescherming persoonsgegevens.
2. Voor zover de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens vallen onder de artikelen 7:446
– 7:468 van het Burgerlijk Wetboek, geldt onverkort hetgeen daar is bepaald.

ARTIKEL 14 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
1. MENS! moet toestemming krijgen van de cliënt:
a. als er verrichtingen worden uitgevoerd waarvan redelijkerwijs kan worden
verwacht dat die door de cliënt als inbreuk op zijn privacy kunnen worden
ervaren en deze kunnen worden geobserveerd door anderen dan de cliënt;
b. als er foto’s of audiovisuele opnamen worden gemaakt ten behoeve van
publicatie.
2. Onder anderen zoals bedoeld in lid 1 sub a wordt niet verstaan:
a. degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de verrichting
noodzakelijk is;
b. de vertegenwoordiger.
3. Indien MENS! bij verpleegkundige handelingen of bij een gesprek een
zorgverlener in opleiding of stagiaire aanwezig wil laten zijn, moet hij daarvoor
toestemming krijgen van de cliënt.

ARTIKEL 15 – Bewaren van gegevens
1. Als MENS! zorginhoudelijke gegevens over de cliënt vastlegt, blijven
deze gegevens te allen tijde ter beschikking van zowel MENS! als de
cliënt.
2. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart MENS! de gegevens en
krijgt de cliënt een kopie als hij dat wil. Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:454
van het Burgerlijk Wetboek gelden de daar bepaalde bewaartermijn en de rechten
van cliënten ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens
geldt de norm genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

ARTIKEL 16 – Gegevensverstrekking en verlening van inzage door de
zorgaanbieder aan derden
1. MENS! verstrekt zonder de schriftelijke toestemming van de cliënt geen
(inzage in) gegevens over de cliënt aan derden, behalve ter voldoening aan een
wettelijke verplichting.
2. Onder derden als bedoeld in het eerste lid wordt niet verstaan:
a. degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de
overeenkomst voor zover de verstrekking van gegevens en inzage
noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
b. de vertegenwoordiger voor zover de verstrekking van gegevens
noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taken.
3. Na overlijden geeft MENS! desgevraagd inzage in de zorginhoudelijke
gegevens aan de nabestaanden voor zover de cliënt daarvoor schriftelijk
toestemming heeft gegeven of toestemming mag worden verondersteld.
4. MENS! instrueert individuele zorgverleners / begeleiders over hun
geheimhoudingsplicht en stelt de cliënt hiervan op de hoogte.

6. KWALITEIT EN VEILIGHEID
ARTIKEL 17 – Zorg
1. MENS! levert zorg met inachtneming van de normen zoals die door
representatieve organisaties van in ieder geval zorgaanbieders en cliënten in overleg
met de Inspectie Gezondheidszorg zijn vastgesteld.
2. MENS! zorgt ervoor dat alle zorgverleners die binnen de organisatie van
MENS! of in opdracht van MENS! zorg verlenen aan de cliënt:
a. hiertoe te allen tijde bevoegd en bekwaam zijn;
b. handelen overeenkomstig de voor de zorgverleners geldende professionele
standaarden waaronder de richtlijnen van de beroepsgroep. Afwijking van de
professionele standaard moet MENS! motiveren en aan de cliënt
uitleggen. MENS! maakt aantekening van de afwijking en van de
uitleg aan de cliënt in het zorgleefplan.
3. MENS! zorgt voor continuïteit van de zorg.

ARTIKEL 18– Veiligheid
MENS! maakt gebruik van deugdelijk materiaal.

ARTIKEL 19 – Afstemming (één cliënt – meer zorgverleners)
A. Binnen de organisatie van MENS!
1. Als een cliënt te maken heeft met twee of meer zorgverleners die binnen de
organisatie van MENS! of in opdracht van MENS! werken, zorgt
MENS! dat alle betrokken zorgverleners:
a. elkaar informeren en bevragen over relevante gegevens van de cliënt;
b. de cliënt tijdig doorverwijzen naar een andere zorgverlener voor zover de
zorg buiten de bevoegdheid of deskundigheid van eerstgenoemde
zorgverlener valt, of op verzoek van de cliënt;
c. met elkaar periodiek overleggen over de cliënt;
d. bij overdracht van de cliënt aan een andere zorgverlener, alle relevante
gegevens doorgeven en de cliënt daarover informeren.
2. MENS! zorgt ervoor dat voor de cliënt te allen tijde duidelijk is
a. wie voor welke handelingen verantwoordelijk is;
b. wie het aanspreekpunt is voor vragen van de cliënt, diens vertegenwoordiger
en familieleden.
B. Binnen en buiten de organisatie van MENS!
3. Als een cliënt te maken heeft met twee of meer zorgverleners waarvan tenminste
een niet binnen de organisatie van MENS! of in opdracht van de
zorgaanbieder werkt, zorgt MENS! ervoor dat:
a. de taken en verantwoordelijkheden rond de zorgverlening aan de cliënt
tussen de betrokken zorgverleners zijn verdeeld;
b. afstemming en informatie-uitwisseling tussen de betrokken zorgverleners
met toestemming van de cliënt plaatsvindt, waarbij de ervaringen van de
cliënt worden meegenomen.

ARTIKEL 20 – Incidenten
1. Zo spoedig mogelijk na een incident informeert MENS! de betreffende
cliënt over:
a. de aard en de oorzaak van het incident;
b. of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten te
voorkomen.
2. Als een incident gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de cliënt,
bespreekt MENS! de voor de aanpak daarvan mogelijke
behandelingsalternatieven met de cliënt en maakt afspraken over de aanvang van
de gekozen behandeling en het vervolg.
MENS! wijst de cliënt hierbij uitdrukkelijk op de mogelijkheid van een second opinion binnen of buiten de organisatie van MENS!.
3. MENS! verleent adequate zorg teneinde de gevolgen van het incident
voor de cliënt te beperken. In geval van spoedeisende zorg betekent dit dat aan het
genoemde in lid 2 niet hoeft te worden voldaan.

ARTIKEL 21 – Zorg voor persoonlijke eigendommen
MENS! zorgt ervoor dat degenen die onder zijn verantwoordelijkheid
betrokken zijn bij de zorg voor de cliënt, zorgvuldig omgaan met diens eigendommen.

8. VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT
ARTIKEL 22 – Verplichtingen van de cliënt
1. Elke cliënt legitimeert zich voorafgaand aan de totstandkoming van de
overeenkomst en gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van de
zorgaanbieder met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs.
2. Bij de intake geeft de cliënt de naam en de bereikbaarheidsgegevens op van een
contactpersoon en, indien van toepassing, van de persoon die door de cliënt
schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats te treden als de cliënt niet meer in staat
kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen.
3. De cliënt geeft MENS!, mede naar aanleiding van diens vragen, naar
beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het
uitvoeren van de overeenkomst behoeft, waaronder begrepen informatie over een
eventuele wilsverklaring.
4. De cliënt onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het
welzijn van de zorgverleners, andere personen werkzaam bij of in opdracht van de
zorgaanbieder en stagiaires / vrijwilligers.
5. De cliënt verleent alle noodzakelijke medewerking om MENS! in staat te
stellen de zorg te leveren conform regelgeving betreffende de
arbeidsomstandigheden.
6. De cliënt moet zorgverleners en andere personen werkzaam bij of in opdracht
van MENS! de gelegenheid bieden hun taken uit te voeren zoals
vastgelegd in het begeleidingsplan of in het kader van veiligheid.
7. Zodra de cliënt zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder, informeert hij de
zorgaanbieder daarover.
8. De cliënt moet met bekwame spoed melding maken van de door hem
geconstateerde schade.

9. BETALING
ARTIKEL 23 – Betaling
1. De cliënt / organisatie is MENS! de overeengekomen prijs verschuldigd voor de
overeengekomen zorg en diensten voor zover deze niet op grond van de
WMO of de WLZ rechtstreeks, de gemeente resp. de
zorgverzekeraar worden betaald.
2. Voor de vooraf overeengekomen kosten van zorg en diensten als bedoeld in artikel 9
lid 3 onder 3e en 4e stuurt MENS! een duidelijke en gespecificeerde
factuur aan de cliënt. Voor de diensten als bedoeld in artikel 9 lid 3 onder 3e brengt
MENS! geen kosten in rekening als de cliënt er geen gebruik van heeft
gemaakt, mits de cliënt zich 48 uur van tevoren heeft afgemeld conform artikel 12
lid 7.
3. MENS! stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een
betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen 14 dagen na
ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.
4. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald is
MENS! gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening
te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk
aan de wettelijke rente.

10. VERVOLGINDICATIE
ARTIKEL 24 – Procedure aanvragen vervolgindicatie
1. Uiterlijk 8 weken voor afloop van het geldende indicatiebesluit heeft de
zorgaanbieder een gesprek met de cliënt met het oog op indiening van de
aanvraag voor vervolgindicatie. Als een indicatiebesluit is afgegeven met een
geldigheid van minder dan zes maanden heeft dit gesprek plaats uiterlijk 10 weken
voor afloop van het geldende indicatiebesluit.
2. Tijdens dit gesprek
a. legt MENS! uit waarom het noodzakelijk is dat de cliënt tijdig
over een nieuwe indicatie beschikt;
b. legt MENS! de cliënt de keuze voor om de aanvraag zelf in te
dienen dan wel dit door MENS! te laten doen en wijst hij de
cliënt op de gevolgen van die keuze zoals omschreven in lid 4;
c. geeft MENS! gemotiveerd aan in hoeverre hij de te verwachten
zorg kan blijven verlenen en wat de gevolgen zijn voor de cliënt.
MENS! maakt een schriftelijk verslag van dit gesprek en verstrekt een
kopie daarvan aan de cliënt.
3. Als de cliënt zelf de vervolgindicatie aanvraagt, herinnert MENS! de
cliënt uiterlijk 8 weken voor afloop van de geldende indicatie aan de termijnen.
Uiterlijk 6 weken voor afloop van de geldende indicatie moet de cliënt de aanvraag
hebben ingediend. Als een indicatiebesluit is afgegeven voor minder dan zes
maanden, is MENS! niet verplicht tot herinnering van de cliënt aan de
termijnen. In dat geval moet de cliënt uiterlijk 6 weken voor afloop van de
geldende indicatie de aanvraag hebben ingediend. De cliënt verstrekt de
zorgaanbieder een kopie van de aanvraag.
4. Als de cliënt de aanvraag voor vervolgindicatie niet, niet tijdig of niet volledig
heeft ingediend en hij daardoor niet tijdig over een nieuwe indicatie beschikt, kan
MENS! achteraf kosten in rekening brengen aan de cliënt. Deze kosten
zijn niet hoger dan de aantoonbaar gemaakte kosten met een maximum van het
gecontracteerde tarief voor de geïndiceerde zorg.
5. Als MENS! de aanvraag voor vervolgindicatie indient, dient hij uiterlijk 8
weken voor afloop van de geldende indicatie de door de cliënt ondertekende
aanvraag in, tenzij het indicatiebesluit is afgegeven voor minder dan zes
maanden. In dat geval dient hij de aanvraag uiterlijk 6 weken voor afloop van de
geldende indicatie in. MENS! verstrekt een kopie van de aanvraag aan
de cliënt.
6. Als MENS! de aanvraag voor vervolgindicatie niet, niet tijdig of niet
volledig heeft ingediend en de cliënt daardoor niet tijdig over een nieuwe indicatie
beschikt, zijn de gevolgen voor rekening van MENS!.

ARTIKEL 25 – Tussentijdse vervolgindicatie
1. Als MENS! constateert dat de geldende indicatie niet meer voldoet voor
de benodigde zorg, heeft MENS! een gesprek met de cliënt met het oog
op indiening van een aanvraag voor vervolgindicatie. Het bepaalde in artikel 26 lid
2 is van overeenkomstige toepassing.
2. MENS! stelt de cliënt uitdrukkelijk in de gelegenheid een bedenktijd
van twee weken in acht te nemen, als deze daar behoefte aan heeft.

11. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 26 – Beëindiging overeenkomst
Begeleiding kan vanwege meerdere redenen worden afgesloten.
• Cliënt kan zelfstandig verder
• Cliënt heeft trainingstraject doorlopen en afgesloten
• Aanbod blijkt niet passend
• Verstoorde relatie tussen cliënt en MENS!
• Verhuizen of overlijden van cliënt

ARTIKEL 27 – Opzegging algemeen
1. De cliënt kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een
redelijke opzegtermijn.
2. MENS! kan de overeenkomst ten allertijde opzeggen met inachtneming van een gegronde onderbouwing.

ARTIKEL 28 – Opzegging door MENS!
1. Op het moment dat er sprake is van een verstoorde relatie tussen cliënt en MENS! kan MENS! de samenwerking met de desbetreffende cliënt per direct stop zetten.
Te denken valt aan agressie binnen de werkplekken van MENS! Intimidatie ten aanzien van medewerkers van MENS! of directe samenwerkingspartners van MENS! Of andere zwaarwegende redenen wat MENS! doet besluiten per direct de samenwerking te beëindigen.

ARTIKEL 29 – Informatie bij beëindiging
Bij beëindiging van de overeenkomst als omschreven in artikel 31 vindt een
gesprek plaats tussen de cliënt en een hiertoe bevoegde, door MENS!
aangewezen functionaris waarbij de voor de nazorg noodzakelijke instructies aan de orde
komen. Dit gesprek omvat in ieder geval:
– aan welke instantie/zorgverlener door MENS! informatie wordt gegeven
en welke informatie dit betreft;
– informatie over afspraken die MENS! met derden heeft gemaakt met
betrekking tot de nazorg.
Voor zover nodig worden de instructies schriftelijk meegegeven.

12. KLACHTEN EN GESCHILLEN
ARTIKEL 30 – Klachtenregeling
1. Naast de primaire en ondersteunde processen heeft MENS! voor de behandeling van klachten een klachtenregeling geformuleerd. Hierin wordt rekening gehouden met de actuele wetgeving over dit onderwerp.
Het klachtenreglement van MENS! geeft de cliënt allereerst de kans haar klacht intern kenbaar te maken. Dit kan bij één van de begeleiders en bij één van de VOF leden. Begeleiders zijn verplicht de klacht te melden bij de VOF leden.

2. Komen we er onderling niet uit dan kan er contact gezocht worden met de externe klachtencommissie van …..
Iedere cliënt wordt tijdens de intake geïnformeerd over deze mogelijkheid en zal tevens tijdens het intern bespreken van de klacht hierop geattendeerd worden.

Deze algemene voorwaarden en Privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 11-07-2021.