Privacy verklaring MENS!

Jouw (en onze) privacy in beeld in 12 stappen:

MENS! verwerkt gegevens van je als je een dienst afneemt bij MENS!.

Jij bent van onschatbare waarde voor ons. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van jouw gegevens, in het bijzonder van je persoonsgegevens, is voor MENS! dan ook van groot belang.

In dit privacy statement leggen wij o.a. uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Wij verwerken jouw data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Persoonsgegevens die door MENS! worden verwerkt:

MENS! verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je gebruikmaakt van de diensten van MENS!

We verwerken de persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt en door ze aan ons te verstrekken heb je toestemming gegeven om ze te mogen verwerken voor de onderstaande doeleinden. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door MENS! worden verwerkt.

Bij een informatie aanvraag via onze website of telefonisch worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

• e-mailadres;
• voor- en achternaam;
• (eventueel) bedrijfsnaam.

Bij het afnemen van een dienst worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• BSN
• Adresgegevens
• Gezinssituatie
• Eventueel medicatiegebruik
• Woonsituatie (gezin / woongroep/ zelfstandig / anders)
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Gezinssamenstellingen
• (eventueel) Ontwikkelingsstoornissen/ gedragsproblemen
• Gestelde doelen
• Rapportage op basis van gestelde doelen

MENS! slaat dag / week rapportage op in ZILLIZ. Dit is een beveiligd en goedgekeurd rapportage systeem. Je krijgt, als je dat wilt, een persoonlijke inlogcode waarmee je eigen rapportage inzichtelijk is. Dit wordt tijdens de intake met je besproken en vastgelegd. Hier kan altijd op verzoek van jouw of je curatorcurator verandering in worden gebracht.

Alleen op schriftelijk verzoek (per e-mail info@menshelptmens.nl) van jouw of je curator kan MENS! schriftelijke rapportage aanleveren.

Na afsluiten van de behandeling worden je gegevens volgens de geldende wettelijke maatregelen bewaard en daarna vernietigd.

 1. Beveiliging van je gegevens.

MENS! maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om er voor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot jouw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van de informatie die MENS! ontvangt.

 1. Verwerkt MENS! bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens of gegevens van minderjarigen?

MENS! is gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. MENS! vraagt je dan ook deze gegevens te verstrekken als dit nodig is.

Ben je onder de 18 jaar dan mag MENS! deze informatie mag pas opslaan en verwerken na schriftelijke toestemming van ouders / verzorgers.

 1. Waarom worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

MENS!  verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Jouw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden.

• voor eventueel anoniem casuïstiekoverleg;
• voor verantwoording naar indicatiesteller;
• voor het toesturen van facturen;
• voor het toesturen van de rapportage;
• teneinde vast te stellen dat MENS! daadwerkelijk contact met je heeft gehad bijvoorbeeld in telefonische of schriftelijke correspondentie/ rapportage.

Beschikbaarheid en wijziging van je gegevens

Je kunt op elk moment inzage vragen in je persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt je een verzoek doen om je gegevens laten wijzigen. Hiervoor kunt je een e-mail sturen naar info@menshelptmens.nl

 1. Hoe lang bewaart MENS! jouw persoonsgegevens?

MENS! moet zich houden aan de wettelijke verplichting voor het bewaren van persoonsgegevens.

 1. Deelt MENS! jouw persoonsgegevens met derden?

MENS! deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening of op grond van wettelijke verplichtingen en veiligheid.

 1. Aansprakelijkheid MENS!

MENS! heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van je persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die  MENS! verwerkt ten behoeve van de diensten van MENS! en de website www.menshelptmens.nl

MENS! accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 1. Social Media.

MENS! werkt met social media. We posten op Facebook, LinkedIn en Instagram blogs over leuke, grappige, interessante of informatieve thema’s die we bij MENS! meemaken. We doen dit op altijd op zo’n manier dat niet te achterhalen is om wie dit gaat en uiteraard altijd anoniem.

Foto’s en videomateriaal wordt alleen geplaatst  nadat we schriftelijk toestemming van jou of je curator hebben.

Van jouw verwachten we van MENS! hetzelfde. Je plaatst niet zonder schriftelijke toestemming beeldmateriaal of uitspraken van / over MENS! of van deelnemers / personeel van MENS!

 1. Koekies

Het is mogelijk dat MENS! tijdens een lopende sessie op onze website gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om iedere keer te worden geïnformeerd dat je computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van je computer de instellingen van je computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.menshelptmens.nl werken mogelijk niet meer als je computer geen cookies kan ontvangen.

 1. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

De bescherming van jouw persoonsgegevens is voor MENS! van groot belang. MENS! neemt dan ook passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zo veel mogelijk tegen te gaan.

Als je ondanks het bovenstaande vermoedt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of denkt dat misbruik is gemaakt van jouw persoonsgegevens of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende door MENS! wordt gewaarborgd, neem dan contact op met MENS! door een mail te sturen naar info@menshelptmens.nl of bel met José 0636313297.

 1. Wat zijn je rechten

Je hebt het recht de persoonsgegevens die MENS! van jou verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij MENS! deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. Je kunt jouw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@menshelptmens.nl  Er zal vervolgens zo spoedig mogelijk op jouw verzoek gereageerd worden.

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 1. Wijzigingen van deze Privacy Verklaring

Het kan zijn dat we deze Privacy Verklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vind je steeds de meest actuele versie.